Podmínky kroužku projektu Sport ve školách

Regionální sport, z. s. 

I. Všeobecná ustanovení

Tyto podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služeb (dále jen poskytovatel) a účastníka vzdělávání (dále jen klient). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a zákonem o ochraně osobních údajů (110/2019 Sb.).

II. Identifikační údaje poskytovatele

Regionální sport, z.s., Vídeňská 470/9, 639 00 Brno, IČ: 04950593, e-mail: info@sportveskolach.cz

III. Poskytované služby

Poskytovatel poskytuje především dětem a mládeži službu v rámci své hlavní činnosti spolku, tj. vytváření podmínek pro rozvoj a organizaci sportu v Jihomoravském kraji a zpřístupnění sportu a tělovýchovných aktivit široké veřejnosti.

Na ZŠ ve vybraných městech Jihomoravského kraje v rámci školní družiny po vzájemné dohodě s příslušnou ZŠ bezplatný kroužek – Sport ve školách.

Popis aktivity:

Kroužek – Sport ve školách (SvŠ)

V rámci projektu „Sport ve školách“ jsou žákům 1. až 5. tříd, pravidelně jednou týdně, prezentovány různé sporty v rámci družinového sportovního kroužku, který je pro děti v rámci školy zdarma. Kroužky probíhají buď v tělocvičně, nebo bazénu dané základní školy. Na každé škole je při každé hodině přítomen trenér (přímo trenéři z různých sportovních klubů), kteří zajišťují plynulý chod a organizaci kroužků, dále je na kroužku přítomen pedagogický dozor, který zajišťuje základní škola (povětšinou zaměstnankyně družiny). Jednotlivé sporty si volí vedení školy po dohodě s poskytovatelem. Sporty se v průběhu školního roku mohou měnit a střídat, stejně jako sportovní pomůcky, které zajišťuje a na jednotlivé školy zaváží poskytovatel.

IV. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká přihlášením, které se uskutečňuje předáním vyplněné a podepsané přihlášky pověřené osobě v rámci ZŠ nebo poskytovateli. Obsah smluvního vztahu je dán přihláškou, těmito podmínkami, jejichž text je klientovi předem znám z webových stránek www.sportveskolach.cz dle odkazu, který klient obdržel předem na formuláři přihlášky nebo které případně obdržel předem v listinné podobě, a případnými podmínkami aktivity podle bodu VIII.

V. Způsob úhrady

Kroužek je poskytován bezplatně. Jeho financování je zajištěno ve spolupráci se ZŠ, z prostředků Regionálního sport z.s. a jeho partnerů a dotace Jihomoravského kraje.

VI. Překážky na straně klienta

Nemůže-li se klient zúčastnit aktivity, na kterou je přihlášen, oznámí tuto skutečnost poskytovateli a to buď přímo při konání kroužku, kterého se ještě účastní nebo e-mailem na kontaktní e-mail uvedený na webových stránkách.

Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem končí dnem konce příslušného školního roku nebo odhlášením se z aktivity.

VII. Překážky na straně poskytovatele

Minimální počet účastníků kroužku je 6. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn aktivitu zrušit a to nejpozději po prvním setkání. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem tak končí ke dni zrušení aktivity.

Poskytovatel může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje klienta.

Poskytovatel může dále zrušit aktivitu, pokud počet klientů aktivity během roku klesne pod stanovenou hranici.

VIII. Dodání služby a podmínky účasti

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu ve kvalitě a v rozsahu, jaké uvedl v podmínkách aktivity (informace při přihlášení, propozice, leták, apod.). S těmito podmínkami byl klient seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním přihlášky podle bodu IV. je vzal na vědomí.

Poskytovatel dále stanoví další podmínky konání aktivity (vnitřní řád dané základní školy, provozní řád tělocvičny nebo bazénu), se kterými seznámí klienta před zahájením aktivity.

V případě nedodržování těchto podmínek ze strany klienta může poskytovatel ukončit smluvní vztah i před ukončením aktivity.

Klient je povinen sdělit poskytovateli všechny informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové konání aktivity. Podle povahy aktivity klient sdělí zejména tyto informace:

 • zdravotní stav (s ohledem na aktivitu),

 • speciální vzdělávací potřeby,

 • další specifické potřeby klienta.

Klient sdělí tyto informace poskytovateli ve formě a termínu, které poskytovatel pro danou aktivitu stanoví.

Neuvedení některých podstatných skutečností nebo neposkytnutí informace v požadované formě a termínu může mít za následek vyloučení klienta z aktivity. Tato skutečnost je považována za překážku na straně klienta.

IX. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel je na základě nařízení uvedeného v odst. I. (GDPR) správcem osobních údajů, které mu poskytuje klient a/nebo jeho zákonný zástupce (dále jen „subjekt“) zpracovává na základě následujících zásad a právních důvodů:

 • Jméno a příjmení klienta (žáka), škola, třída, datum narození.

 • E-mail, telefon a jméno a příjmení rodiče – zákonného zástupce.

Tyto údaje zpracovává poskytovatel na základě a za účelem splnění této smlouvy a splnění právních povinností poskytovatele souvisejících s plněním této smlouvy – realizace sportovního kroužku, vedení evidence a komunikace s klientem, resp. jeho/jejím zákonným zástupcem, a s tím souvisejícími činnostmi, např. zajištění dotace.

Osobní údaje jsou poskytovatelem uchovávány po dobu, kterou stanovuje zákon, a to v případě zpracování údajů na základě zákona, případně na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy, nebo v rozsahu uděleném souhlasem subjektu. Vzhledem k tomu, že aktivita je realizována z veřejných prostředků – dotace Jihomoravského kraje, jsou osobní údaje pro případnou kontrolu uchovávány po dobu 10 let.

Osobní údaje nebudou předávány žádným jiným příjemcům, vyjma:

 • Jihomoravského krajského úřadu, pro účely kontroly čerpání a využití dotace

 • společnosti STAREZ – SPORT, a.s., která se podílí na projektu Sport ve školách jako partner

 • Jihomoravské krajské organizaci České unie sportu, která se podílí na projektu Sport ve školách jako partner

 • škole za účelem organizace a přípravy dětí na kroužek v rámci školní družiny (škola s uvedenými údaji již pracuje na základě zákona v rámci své činnosti)

 • subjektu, jehož produkt poskytovatel využívá pro mailing a jen výhradně za účelem zasílání komunikačních sdělení Regionální sport, z. s. a subjektu na DPP, který údaje zpracovává

 • poskytovatelům údržby informačního systému poskytovatele

Subjekt má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů a dále právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu, má subjekt právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Zdravotní údaje

Údaje o zdravotním stavu klienta poskytovatel zpracovává jen na základě souhlasu klienta, avšak poskytnutí těchto údajů je smluvním požadavkem poskytovatele. Klient je proto povinen tyto údaje poskytovateli uvést, což je spolu s možnými důsledky neposkytnutí upraveno v bodu VIII.

Tyto údaje zpracovává poskytovatel za účelem splnění této smlouvy a splnění právních povinností poskytovatele souvisejících s plněním této smlouvy – realizace sportovního kroužku a v souvislosti s ním, a za účelem ochrany zdraví klienta. Tyto osobní údaje nebudou předávány žádným jiným příjemcům.

Obrazový a zvukový záznam (fotografie a video)

Poskytovatel v rámci aktivit, které realizuje, pořizuje dokumentační fotografie, které klientům zpřístupňuje prostřednictvím webu. Fotografie vždy zpracovává anonymně. 

V případě využití fotografií pro další účely (např. propagace) bude zpracování prováděno na základě souhlasu klienta; využití fotografií je bezúplatné. 

Tyto osobní údaje nebudou předávány žádným jiným příjemcům, ale budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví nebo si přečtou tištěné materiály poskytovatele, v prostředí internetu webové stránky či sociální sítě poskytovatele nebo projektu Sport ve školách, webové stránky a brožury Jihomoravského kraje.

X. Pojištění

Poskytovatel je pojištěn u společnosti Kooperativa. Rozsah pojištění a pojistné podmínky jsou k nahlédnutí na vyžádání u poskytovatele.

XIII. Vyšší moc

V případě předčasného ukončení aktivity z důvodu zásahu vyšší moci nemá poskytovatel vůči klientovi žádné povinnosti ani závazky.

Za vyšší moc se považuji války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu, živelné katastrofy a podobné situace. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele dané změnou legislativy nebo zánik poskytovatele rozhodnutím jeho zakladatele, pokud ten nestanoví jiný způsob vypořádání závazků poskytovatele.

XIV. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro služby poskytované podle těchto podmínek. Změnu těchto obchodních podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou a nevztahuje se na již uzavřené smluvní vztahy.

V Brně dne 1. 9. 2019

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací